Veronika Rónaiová – László Győrffy: Trójsky kôň

Termín realizácie: 10. 4. – 16. 5. 2015
Miesto výstavy: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Ťažisková osobnosť slovenskej hyperrealistickej maľby, Veronika Rónaiová (1951), v
uplynulom desaťročí uvažuje o výstavách ako o vizuálnych archívoch,
prostredníctvom ktorých zverejňuje svoju tvorbu. Reaguje na výstavné priestory,
vstupuje do ich genia loci obrazovými inštaláciami a kresbovými komentármi.
Zohráva určujúcu rolu v predstavení svojej tvorby a formovaní vlastného obrazu.
Prvé retrospektívy (2002 – 2003), spustili proces reinterpretácie vlastných diel.
Sprevádzali ich úvahy o pozícii obrazu a vlastnej tvorby v mediálnej dobe. Bytostná
maliarka, otvorená novým podnetom, preniesla do maľby manipulatívne digitálne
postupy, vtiahla do hry digitálny podklad, následne rozvinula svoj heretický dialóg
s otcom Juliánom Filom (1921 – 2007), vzápätí formou „sociálnych sond“ prizvala jej
blízkych umelcov na vlastné výstavy, vytvorila tak kontextuálny rámec zviditeľňujúci
dobre známy terén zvnútra.