PERMANENTNÉ INTERVENCIE

V roku 2020 sme  si pripomenuli vznik prvej Stálej expozície galérie na základe daru Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej (1980), oživením aktuálnej expozície dielami zo zbierok súčasného umenia či z depozitáru galérie. Udalosť s názvom „Intervencie“ prebiehala zhruba v mesačných intervaloch, pričom dôraz sme kládli na komunikáciu diel – na základe štýlovej, tematickej či žánrovej analógie. Bolo to v období pandémie a udalosť hoci prebiehala reálne, návštevníci sa s dielami stretávali najmä vo virtuálnom priestore. Permanentné intervencie nadväzujú na tento koncept, vyznačujú sa s rapsodickou periodicitou, ktorá závisí od pohybu kmeňových diel expozície. Čiže od ich dočasnej neprítomnosti v dôsledku reštaurovania alebo vzácnejšie zapožičania na výstavu.

Koncepcia: Helena Markusková