PERTU NO 11 – Milan Dobeš – János Fajó

Termín: 10. 9. – 17. 10. 2015
Miesto: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Kurátor: Helena Markusková
Jedenásty ročník dlhodobého projektu nadväzuje na jeho ťažiskový program
zameraný na hľadanie analógií v súčasnom slovenskom a maďarskom výtvarnom
umení. Formou retrospektívy mapuje náhodné názorové, štýlové a tematické paralely
v tvorbe klasikov výtvarnej scény. Aktéri aktuálneho ročníka Milan Dobeš (1929)
János Fajó (1937), patria k ťažiskovým predstaviteľom neokonštruktivistických
tendencií. Dôsledne rozvíjajú svoj tvorivý program, ktorý im poskytuje priestor
absolútnej slobody. Príznačné je pre nich exaktné skúmanie geometrických prvkov,
formálna čistota a mediálna šírka. Kým v dynamickom konštruktivizme M. Dobeša
určujúcu rolu zohráva esenciálny pohyb a svetlo aktivizujúce diváka, v zmyselnej
geometrii J. Fajóa prevláda sugestivita čistej formy a intenzívnej farby. Obaja vnášajú
do objektívneho racionálneho jazyka geometrie katarzné prvky hravosti, tvorivosti a
nezameniteľný pohľad. Výstava je jedinečným dialógom podobnosti a odlišností
dvoch výrazných poetík a autorov, ktorých spája dlhoročné priateľstvo.