Maroš Rovňák: Neverím

Jadro výstavy tvoria diela vytvorené v rokoch 2013 – 2015 v médiách ako
performancia, video, objekt, digitálna grafika a v menšej miere fotografia. Na zdôraznenie
procesu, ktorý predchádza samotnej realizácii jednotlivých výstupov, autor túto prezentáciu
rozširuje o archívne materiály, predovšetkým rôzne rukou písané poznámky, ktoré zároveň
chápe ako kresby.
Vnímané z istého uhla pohľadu, ktorý by možno mohol byť blízky Marošovi
Rovňákovi, by sme každé umelecké dielo mohli považovať za formu pohybujúcu sa medzi
dvomi často splývajúcimi limitmi: Mementom mori ako dôraznom pripomenutí ľudskej
konečnosti, ktoré je zároveň imperatívom k plodnému a zmysluplnému naplneniu
ohraničeného času ľudskej existencie, a Vanitas vanitandum ako trpnému gestu prijatia
pominuteľnosti a márnosti.