KATI DECSI – „Pokiaľ sme“

Miesto: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Vernisáž: 17.12.2015
Termín výstavy: 17.12.20105 – 8.1.2015
Kurátor: Magdaléna Klobučníková

2001 – 2008 Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby profesora Rudolfa Sikoru
2012 - prvá samostatná výstava v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
2014 – samostatná výstava vo Východoslovenskej galérii v Košiciach
Vznik diel v poradí tretej výstavy s identickým názvom „Pokiaľ sme“ bol podporený grantom
Ministerstva kultúry v podprograme podpora aktivít a tvorby umelcov do 35 rokov.
Autorka v týchto dielach tvorivo nadväzuje na výtvarný program, ktorého počiatky siahajú
k diplomovej práci. Tam môžeme identifikovať nosnú tému jej programu, ktorou je rodina, priatelia,
obyvatelia domova sociálnych služieb, ľudia, ku ktorým sa viažu významné životné udalosti.
Denníkovým spôsobom zaznamenáva bežný život svojej rodiny a okamihy životných udalostí, ktoré ju
spojili s osobami mimo tohto okruhu. Tvorí rodinný album portrétov, udalostí , predmetov,
zachytáva stopy ich existencie. V dielach, ktoré vznikajú v roku 2015 postupuje opačným spôsobom.
Z rodinného albumu vyberá fotografie členov rodiny, prenáša ich na plátno v nových situáciách
a súvislostiach. Vo veľkolepých rodinných viacgeneračných „zhromaždeniach“ sa stretajú príbuzní,
ktorí sa reálne stretnúť nemohli, na mieste a v situáciách v ktorých sa nikdy nestretli, spomienky sa
miešajú s predstavivosťou, otvára sa priestor pre vzájomnú komunikáciu.