Lajos Kassák – Re/konštrukcia

Termín výstavy: 23.3. - 13.5.2017

Kurátorka: Helena Markusková

Jubilejné výstavy venované výraznej osobnosti medzinárodnej avantgardy a rodákovi z Nových Zámkov, Lajosovi Kassákovi (1887 – 1967), sa stali súčasťou programu galérie. Dlhé roky (1990 – 2007) sa niesli v znamení výstav-pôct, ktoré predstavili aktuálne reakcie aktérov domácej a medzinárodnej scény na kassákovské dedičstvo (Keď je Kassák niekto iný č. 2., 1992, Kassákov klobúk, 1997, Kassák a MADI dnes, 2002, Pocta Kassákovi3, 2007). Z tohto rámca vybočila nedávna výstava súčasníkov-fotografov Kassáka (To som teda ja, 2012). Bola zameraná na mapovanie roly a pozície Kassáka v dobovom umení.

Výstava Re/konštrukcia sledovala vývoj výtvarného nazerania Kassáka. Vychádzala najmä z  vlastných zbierok galérie – z diel umelca, z faksimile vydania jeho grafík, albumov, návrhov, z tlačí kníh či plagátov. Jadro tvorili diela darované manželkou umelca Klárou Kassákovou, ku ktorým neskôr pribudli albumy venované Ferencom Csaplárom, Jánosom Fajóm a ďalšími darcami. Koncepcia výstavy vychádzala zo zásadného významu tvorivej myšlienky – aj preto zvolila formu rekonštrukcie uvádzajúcej do širokospektrálnej výtvarnej dráhy umelca. Zároveň cez faksimile vydania diel zapájala do recepcie Kassákovej tvorby aj generáciu maďarskej neoavantgardy, členov Pesti Műhely (János Fajó, Imre Bak, István Nádler, Ilona Keserü), ktorí v rokoch 1974 – 1982 pracovali na reedíciách Kassákových najvýznamnejších grafických albumov. Svojimi výtvarnými aktivitami ovplyvnili vizuálnu kultúru doby. Výstava cez diela majstra – zviditeľnila aj ich činnosť – citlivo podriadenú ideovej čistote Kassákových diel a propagácii jeho priekopníckej roly v európskom umení. Prepája tak prvky individuálnej výstavy a pocty – príznačné pre doterajšie reflexie Kassákových výstav.   

Zvláštnosťou výstavy bolo mapovanie vzťahu Kassáka k Novým Zámkom – exkurz do prostredia, ktoré ho formovalo, kam sa počas svojich ciest do Československa vrátil ako uznávaný tvorca a napokon už ako mýtus. Súčasťou toho je aj príbeh slávneho rodáka, stôp jeho prítomnosti v meste. A možno aj uzavretia starého príbehu splatením dlhu voči nemu – v podobe dávno sľúbeného, ale ešte stále neudeleného čestného občianstva.

Projekt z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia